bodeminjectie

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Het bedrijf: B&P BODEMINJECTIE B.V.

Het bedrijf: B&P BODEMINJECTIE B.V.

B&P Bodeminjectieģ B.V. is sinds 1998 actief op de markt van bodeminjectie en allerhande calamiteiteninjectiewerk in bouwputten. Door deze specialisatie heeft B&P Bodeminjectie B.V. zich kunnen ontwikkelen tot pionier in onder andere het injecteren van lekkages in onder andere bouwkuipen. Dat we het doorontwikkelen van injectietechnieken en onderzoeksmethodes serieus nemen blijkt uit 2 octrooien die inmiddels aan B&P verleend zijn. Ook zijn er nog meerdere octrooiaanvragen in behandeling. Bodeminjectie kan door ons ingezet worden voor zowel constructieve als waterkerende doeleinden. Wij hebben inmiddels al heel wat mooie projecten op onze naam staan en zijn dan ook trots om u op deze site een deel van onze referenties te laten zien. Dit geeft u een goed beeld van ons bedrijf en de werkzaamheden die wij uitvoeren.

Bodemafsluiting

Bodemafsluiting

Theorie horizontale bodemafsluiting: Binnen een vooraf aangebrachte grond- en waterkerende constructie (damwand, diepwand palenwand) kan een waterremmende injectielaag aangebracht worden. De injectielaag wordt opgebouwd door in een vooraf bepaald raster injectieslangen op diepte te brengen en deze stuk voor stuk te injecteren. Doordat, onder andere, druk en flow bewaakt en aangestuurd worden door injectiecomputers kunnen er gelijkmatige injectielichamen worden opgebouwd. Tijdens het injectieproces wordt het aanwezige grondwater uit de poriŽn verdrongen en vervangen voor de gewenste injectievloeistof. Deze techniek heet ‘permeation grouting’. De ingebrachte injectievloeistof reageert op de gewenste locatie en hiermee wordt de waterremmendheid bereikt. De injectielaag wordt dieper dan het ontgravingniveau aangebracht om opbarsten van de bouwputbodem te voorkomen. Trekelementen zijn door de aanwezigheid van een ballastlaag dus overbodig. Om voldoende ballast op de injectielaag te houden kan het zo zijn dat de constructief benodigde damwandlengte niet voldoet. In dit geval kunnen wij aangeven welke damwandlengte er voor de injectie wel nodig is. Afweging / voordelen: Binnen veel bouwprojecten worden tegenwoordig ondergrondse bouwlagen gemaakt. Veelal worden deze bouwkuipen uitgevoerd met bemaling of een combinatie van damwand en onderwaterbeton. Een horizontale bodemafsluiting middels injectie is een alternatief op bovenstaande methoden. Er is geen vuistregel om te bepalen welke optie binnen een project het meest rendabel, of uitvoeringstechnisch het best is. Elke bouwkuip is dus weer maatwerk. Van invloed op de afweging zijn onder andere; de aanwezige grondslag, de breedte en diepte van de kuip, de constructieve lengte van de damwand, de doorlatendheid van de grondslag, de regelgeving ten aanzien van bemaling, de voor de onderwaterbeton benodigde trekankers, enz. Om een goede afweging te kunnen maken kunt u voor elk project dus het best alle alternatieven naast elkaar leggen. Enkele voordelen van een horizontale onderafsluiting middels bodeminjectie zijn: - Weinig tot geen grondwateronttrekking; - Schone en droge bouwput; - Bouwput kan binnen een week na het injecteren vanuit de put zelf ontgraven worden; - Mogelijkheid om droog te ontgraven, dus geen nat transport; - Geen slipdepot nodig; - Bij ontgraving leveren vervormingen in de damwandconstructie geen verhoogde horizontale spanningen op de injectielaag, dus geen lekkage in damwandkassen; - Het bovenliggende grondpakket zorgt voor voldoende neerwaartse druk om opbarsten te voorkomen. Er zijn dus, voor de bodemafsluiting, geen trekankers of –palen nodig.

Injectie onder water

Injectie onder water

Het komt geregeld voor dat bouwkuipen weer vol met water gezet worden als er een grote lekkage ontdekt wordt. Het water in de kuip wordt ingelaten om zanduitspoeling tegen te gaan of opbarsten te voorkomen. Doordat directe injectie in dit geval niet mogelijk is zijn wij in deze situaties afhankelijk van een extra paar ogen en handen onder water. We hebben goede contacten met duikbedrijven om dit injectiewerk toch uit te kunnen voeren. Duikers voeren voor ons in hoofdzaak voorbereidende werkzaamheden zoals las-, boor- en hakwerk uit. Bij het uitvoeren van de injectiewerkzaamheden kan de duiker het injectiewerk onder water controleren en kan hij de injectieploeg op de kant op de hoogte stellen van de vorderingen. Bij injectie onder water wordt dus het specialisme van civiele duikers ingezet om ons specialisme aan te vullen.

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie

Theorie grondstabilisatie: Grondstabilisatie vormt bij ondergrondse bouw een alternatief op onder meer; ondermetselen, berliner wand en damwand. Bodeminjectie kan dus ingezet worden om de belastingen van bestaande bouw af te dragen naar een lager niveau en / of om grond te keren. Grondstabilisatie middels bodeminjectie wordt vooral toegepast bij ondergrondse bouw naast bestaande bebouwing. Veelal gaat het dan om op staal gefundeerde bebouwing. Door het zandpakket onder een belendend pand te injecteren kan er zonder verdere grondkering of funderingsondervanging ontgraven worden. Bodeminjectie wordt trillingsvrij uitgevoerd, hierdoor wordt er weer een bouwrisico weggenomen. Omdat bodeminjectie uitgevoerd wordt middels de techniek permeation grouting (het gecontroleerd, met injectievloeistof, verzadigen van de poriŽn in een zandpakket) dient de doorlatendheid van het te injecteren zandpakket goed te zijn. Bodeminjectie met waterglas en harder kan dus alleen uitgevoerd worden in zand. Een snelle toets kan in eerste instantie uitgevoerd worden door de kleefmantelsondering te bekijken. Als het wrijvingsgetal < 1,2% is dan kan bodeminjectie overwogen worden. Enkele voordelen van grondstabilisatie middels bodeminjectie zijn: Trillingsvrije werkwijze; Ruimte wordt optimaal benut omdat direct langs de fundering ontgraven kan worden; Zettingsvrij door gebrek aan trilling of ondergraven berliner wand; Opstelplaats materieel kan tot 50 m van het werk gemaakt worden dus geen ruimtebeperking bij te ondervangen fundering. Een informatieblad over grondstabilisatie vindt u op deze website onder ‘downloads’. Werkwijze grondstabilisatie middels bodeminjectie: Aan de hand van de gewenste ontgravingsdiepte en op te vangen krachten wordt door de constructeur een dimensioneringsberekening van het injectielichaam gemaakt. Deze gewenste doorsnede van het injectielichaam vormt de basis voor het opstellen van de werktekening. Op deze werktekening staan de op te vangen fundering, het gewenste injectielichaam, de afzonderlijke injectiepunten inclusief dieptes en hoeken en een bovenaanzicht van het werk. De tekening wordt in de uitvoering gebruikt om injectieslangen, volgens ons gepatenteerd systeem, onder de fundering aan te brengen. Toepassingsgebied: B&P Bodeminjectie B.V. heeft tot nu toe grondstabilisatie succesvol toegepast voor de bouw van: Parkeergarages; Kelders; Grondkeringen / kademuren; Rioleringtrace’s. Conclusie: Het is voor elk ondergronds bouwproject weer de moeite om verder dan de conventionele oplossingen te kijken. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden binnen uw project door te spreken.

Welafdichting

Welafdichting

Het ontstaan van wellen: In grote delen van Nederland vormen kleilagen en veenpakketten een afsluiting voor grond- en / of spanningswater in de bodem. Als er in deze afsluitende laag een lekkage ontstaat wordt dit een wel genoemd. Vooral in het westen van Nederland kunnen wellen zich op maaiveldniveau openbaren omdat hier de stijghoogte van het grondwater(spanningswater), onder de afsluitende lagen, boven het maaiveld ligt. Veelal ontstaan wellen door externe invloeden. Te denken valt onder meer aan: Het aanbrengen of trekken van damwand of palen; Het maken van gestuurde boringen; Het aanbrengen of verwijderen van filters voor bemaling; Het verwijderen(ontgraven) van de natuurlijke ballastlaag op een afsluitende kleilaag kan tot het opbarsten van de kleilaag leiden. De veroorzaker van een wel, of diens opdrachtgever, wordt in bovenstaande gevallen vaak de verplichting opgelegd om de wel ook weer te dichten. Injectietechnieken bieden hier uitkomst. Het lokaliseren van de bron van de wel: Het dichten van een wel staat of valt bij gedegen vooronderzoek. Zo zullen, voorafgaand aan het injectiewerk, aan de hand van kleefmantelsonderingen en / of boringen de natuurlijke waterafsluitende lagen in kaart gebracht kunnen worden. Aan de hand van het geotechnisch grondonderzoek kan er gericht geÔnjecteerd worden. Dit is echter afhankelijk van de diepte van de waterafsluitende laag en de verschijning van de wel. Indien er veenlagen in het afsluitend pakket zitten wordt het lokaliseren van de werkelijke lekkage moeilijker omdat water zich in veenpakketten vooral horizontaal verplaatst. Het uittredepunt van het grondwater kan dan ver van de lekkage in de afsluitende laag zitten. In geval van een dik veenpakket kunnen wij aanvullend onderzoek verrichten om het werkelijke lek te vinden. Dit onderzoek voeren wij uit met behulp van een warmtebeeldcamera. Voor meer informatie hierover kunt u in het hoofdmenu onder “Warmtebeelddetectie” kijken of onze informatieve website www.warmtebeelddetectie.nl bezoeken. Het injecteren van de wel: Voor het dichten van de wel komen meerdere injectievloeistoffen in aanmerking. De te kiezen injectievloeistof hangt af van de diepte, het debiet en de plaatselijke grondslag. Er zal voor het injecteren tot onder de afsluitende laag geboord worden met een kleine rupsboorstelling(zie ook materieel). Omdat wij nat boren kunnen we met deze relatief kleine stellingen grote dieptes bereiken. Als de boorstangen op diepte zitten starten we met het injecteren van de gekozen injectievloeistof. De injectievloeistof zal na verloop van tijd met de lekstroom van de wel meelopen en vervolgens reageren. Hierdoor raakt de lekkage langzaam verstopt en zal de wel dus ook aan het oppervlak zichtbaar zachter gaan stromen of geheel stoppen met stromen. Als de wel nog stroomt dan wordt er op een andere locatie een vervolginjectie uitgevoerd en zo zal er een definitieve afdichting van de wel opgebouwd worden.

injectie t.b.v. boringen

injectie t.b.v. boringen

Om een boring vanuit een damwandkuip droog en zonder teveel zanduitloop te kunnen starten en / of ontvangen kunnen meerdere oplossingen bedacht en gecombineerd worden. Eťn ervan is het injecteren van een blok voor de damwand die gekruist moet worden. Het blok dat geÔnjecteerd wordt zal voldoende stevigheid aan de grond bieden om het gat in de damwand veilig te kunnen branden en de boor te positioneren. Het maken van deze blokken is maatwerk en er zal dus voor elke boring een specifiek plan gemaakt moeten worden om een goed eindresultaat te krijgen. Aan de hand van kleefmantelsonderingen en eventueel aanvullend een proefgaatje in de damwand kan de beste injectietechniek gekozen worden om de achterliggende grond en het grondwater te keren. De injectiewerkzaamheden kunnen zowel vanaf maaiveld als vanuit de kuip zelf uitgevoerd worden. Om het risico tijdens het kritieke moment - het branden van het gat in de damwand – optimaal te beheersen kunnen wij een injectieploeg op het werk standby houden. Dit geldt ook voor boringen die ’s nachts gemaakt worden of op werken waar de normale werkdag nou eenmaal niet voldoende is om het werk voor elkaar te krijgen.

injectie in bouwkuipen

injectie in bouwkuipen

Lekkages in bouwkuipen: B&P Bodeminjectie B.V. voert naast bodeminjectie ook veel injectiewerkzaamheden aan damwanden, onderwaterbeton, verankeringen, diepwand en andere voorkomende constructiedelen in bouwkuipen uit. Om droog te kunnen bouwen zijn lekkages in de bovenstaande constructiedelen vaak niet wenselijk. Ook kan zanduitloop door deze lekkages tot grote problemen leiden omdat er steeds vaker in de buurt van wegen en andere bouwwerken gebouwd wordt, verzakking door zanduitloop leidt dan ook direct tot gevaar voor de omgeving. Problemen die wij in de afgelopen jaren zijn tegengekomen en hebben verholpen zijn onder andere: Uit het slot gelopen damwanden; Lekke hoekaansluitingen in damwand; Lekkages door niet op diepte gekomen damwand; Lekkages tussen damwand en onderwaterbeton; Lekkages in onderwaterbeton(slibinsluiting e.d.); Lekkages langs palen in beton; Scheuren in onderwaterbeton; Lekkages langs ankers; Lekkages in diepwand en palenwand. In de ondergrondse bouw is een aannemer altijd afhankelijk van zijn innovativiteit om onverwachte problemen het hoofd te bieden. Wij hebben het alleen vaak meegemaakt dat deze innovativiteit tot oplossingsrichtingen leidde die enerzijds niet werkten en vervolgens een simpele afdichting van de lekkage door injectie in de weg stonden. Als er bij u op het werk dus een lekkage ontstaat bel dan gerust voor een eerste advies hoe u zelf eerste inzet kan plegen om het probleem te verhelpen. Als dit niet lukt dan kunnen wij u vaak op zeer korte termijn assisteren. Wij hebben assistentie bij calamiteiten hoog in het vaandel staan dus we proberen dan ook altijd zo snel mogelijk bij u op het werk te staan om uw probleem te verhelpen. Op die manier proberen we de gevolgen van - en bouwvertraging ten gevolge van - een calamiteit voor u zo klein mogelijk te houden. Mogelijkheden: Om lekkages in bouwkuipen te bevechten zijn wij uitgerust met een breed scala aan boor-, injectie- en rijdend materieel. Voor een overzicht kunt u op deze website onder “materieel” kijken. Elke lekkage vraagt om de inzet van specifieke middelen en injectievloeistoffen. Omdat B&P Bodeminjectie B.V. veel bij calamiteiten in bouwkuipen betrokken is hebben wij deze middelen en injectievloeistoffen altijd op voorraad om zo snel mogelijk inzet te kunnen plegen.

Bedrijfsinfo

Bedrijfsinfo

Postadres: B&P Bodeminjectie B.V. Postbus 22 4130 EA Vianen Bezoekadres: Korte Dreef 9a 4131 PM Vianen T: 0347 – 370 303 F: 0347 – 375 986 E: info@bodeminjectie.nl

Warmtebeelddetectie

Warmtebeelddetectie

Bouwvertragingen en onvoorziene kosten ten gevolge van lekkages veroorzaken voor ondergronds bouwers steeds grotere problemen. Daarom bieden wij met onze warmtebeelddetectie de mogelijkheid om kritieke bouwdelen – zoals aansluitingen tussen diepwand en damwand e.d. – voor ingebruikname te testen. Zo wordt voorkomen dat er zich, op kritieke aansluitingen, tijdens het leegpompen van een bouwkuip onverwachte lekkages voordoen. Naast kritieke aansluitingen kan warmtebeelddetectie ook ingezet worden om wellen en lekkages in kadeconstructies en grond- / waterkerende constructies op te sporen. Een duidelijke uitleg over het principe van warmtebeelddetectie vindt op onze informatieve website www.warmtebeelddetectie.nl.

Door Perfusie B.V. i.s.m bodeminjectie.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 10 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?